Korvi Group
Korvi Group


#60, Khuba Plots
Kalaburagi – 585102
Karnataka (India)

Phone +91 8472 256719
Phone +91 8472 256492
Phone +91 8472 256455
eMail: korvigroup@gmail.com